Сталеві яйця. Головні тенденції інфопростору 25-31 березня 2019 року. Детектор виборів

Детектор виборів №9. Термоядерний піар і рейтингова віагра для Бойка, похвала Тимошенко на російському телебаченні, малесенький паркан Зеленського і «поцелуй Иуды» від Вілкула.

Детектор виборів №8 18 — 24 березня, №7 11 — 17 березня, №6 4 — 10 березня, №5 25 лютого — 3 березня, №4 1824 лютого, №3 11–17 лютого, №2 4 10 лютого, №1 28 січня — 3 лютого.

«Детектор виборів» — щотижневий аналітичний огляд, який оперативно фіксує головні теми, тенденції, маніпуляції та зміни в інформаційному просторі, пов’язані з виборами. Детальніший аналіз читайте в наших постійних моніторингових дослідженнях (теленовини, телетижневики, політичні ток-шоу, інформаційні канали, російська пропаганда).

Головні тенденції

Обійшлося без дебатів. Головні претенденти на пост президента так і не обмінялися жодною реплікою наживо, а натомість виступали в піар-форматі — і на правах передвиборчої агітації, і просто так. Порошенко та Зеленський проігнорували «Зворотний відлік» на «UA:Першому», а Юлія Тимошенко влаштувала піар-акцію, однак пішла зі студії, коли їй почали ставити запитання. Поки що гіпотеза, що можна стати президентом України, не відповівши на жодне незручне запитання, підтверджується.

Маніпуляції рейтингами. Частина каналів проігнорувала фінальні рейтинги, оприлюднені 28 березня. «Інтер», натомість, почав публікувати ще більше результатів досліджень псевдосоціологів, які обіцяли Юрію Бойко 16% підтримки та вихід у другий тур.

Суспільне включилось. «UA:Перший», який не раз критикували (зокрема й експерти ДМ) за відмову від висвітлення виборчої кампанії в новинах, почав приділяти кандидатам та їхнім програмам більше уваги. Крім програми «Зворотний відлік», яка показала нову високу якість передвиборної дискусії, в новинах вийшли сюжети про топ-5 кандидатів із фактами, які зазвичай замовчують інші канали. Шкода, що це сталося так пізно.

«1+1» б’є по Порошенку, але вже стриманіше — від «Дороги на Банкову» про чинного президента можна було чекати більшої дози чорного піару. Тим часом агресивніші нападки на Порошенка почались у ток-шоу «112» та NewsOne, де представники «Опозиційної платформи — За життя» виголошують тези, співзвучні з російською пропагандою.

Контрольне розслідування в голову. «Схеми» та «Слідство.інфо» оприлюднили кілька нових свідчень про корупцію оточення Петра Порошенка та про те, що Володимир Зеленський приховує майно (віллу в Італії) й передав російську компанію своєму співробітнику. Ці розслідування, як і історія з оголошенням підозри «оточенню Порошенка», спростованим Генпрокурором, не змогли істотно вплинути на інформаційну картину тижня, структуровану піар-ефірами та запланованими агітаційними меседжами, хоча внесли в неї ще дещицю хаосу.

Маніпуляції детектед: 10 навколовиборчих ляпсусів тижня

 • «1+1» знову звернувся до знавців ретроградного Меркурія по прогнози щодо результатів виборів — і більшість астрологів упевнені в перемозі Зеленського!
 • Гриценко назвав відсутність своєї дружини Юлії Мостової у списках виборців підступами влади. Виявилося, що вона не там шукала.
 • Юлія Тимошенко на «Свободі слова» ICTV відповідала на одне запитання 20 хвилин. Ведучим було ОК. Ось що таке свобода слова!
 • Порошенко без пояснень не прийшов на «Зворотний відлік» на Суспільному, хоча потім заявив, що вважає дебати необхідними. У Зеленського хоч «поважна» причина була — концерт.
 • Прямий канал змусив прибічників Порошенка з синьо-жовтими прапорами півгодини мерзнути, аби створювати фон для президента під час телемоста-інтерв’ю.
 • В останній тиждень кампанії «UA: Перший» почав розповідати глядачам у новинах про кандидатів. Могли б і ще тиждень почекати, чого вже там.
 • Ведучий NewsOne Василь Голованов назвав Юрія Бойка фахівцем у газовій сфері. Але про «вишки Бойка» в переліку експертних досягнень не згадав.
 • Російські пропагандисти безумно зраділи, що Зеленський назвав війну на Донбасі громадянською. Щоправда, він такого не говорив.
 • Ведучий Прямого Андрій Карпов на «Свободі слова» ICTV попросив Порошенка нарешті пояснити всім, що його опонент — Коломойський. Той сказав, що його опонент таки Путін.
 • Вілкул під завісу використав чудо-зброю — критику Супрун: «геноцидный эксперимент проводит санитарка Супрун, у которой стоит задача — cократить население Украины».

Головні події, пов’язані з виборами, що висвітлювались у медіа 25 — 31 березня:

The main trends in the information space during March 25-31, 2019. Election Detector

 Election Detector No. 9: Thermonuclear PR and rating Viagra for Boyko, Tymoshenko praised on Russian television, tiny fence of Zelenskyi and “Judas’ kiss” from Vilkul.

Election Detector No. March 18 – 24, No. 7 March 11 – 17, No. 6 March 4 – 10, No. 5 February 25 – March 3, No. 4 February 18  24, No. 3 February 11 – 17, No. 2 February 4  10, No. 1 January 28 – February 3.

“Election Detector” is a weekly analytical review which timely captures the main topics, trends, manipulations, and changes in the information space, related to the election. Read more detailed analysis in our regular (television newsweekly TV magazines, political talk shows, information channels) monitoring studies.

Main Trends

It worked itself out without debate. The main contenders for the presidency did not exchange any live remarks, but instead they were talking in PR format – both on the rights of campaigning, and for no special reason. Poroshenko and Zelenskyi ignored “Zvorotniy Vidlik” [Countdown] on “UA:First”, and Yulia Tymoshenko made a PR-action out of it but left the studio when she was asked questions. The hypothesis that it is possible to become President of Ukraine without answering any inconvenient question has been confirmed so far.

Ranking Manipulation. Part of the channels ignored the final ratings, which were published on March 28. Instead, Inter began to publish even more survey results by pseudo-sociologists who promised Yuriy Boyko 16% support and participation in the second round.

The public broadcaster got involved. “UA:First”, which has been repeatedly criticized (including DM experts) for refusing to cover the election campaign in news, has started to pay more attention to candidates and their programs. In addition to the “Zvorotniy Vidlik” [Countdown] program, which showed new high quality of the pre-election debate, news presented materials with facts that are usually avoided by other TV channels on top 5 candidates. It is a pity that it happened so late.

“1+1” strikes Poroshenko, but in a more restrained manner now – from the “Road to Bankova” program, one could have expected a higher dose of black PR concerning the current president. Meanwhile, more aggressive attacks on Poroshenko began at the talk shows of channels “112” and NewsOne, where representatives of the “Opposition Platform – For Life” voice theses that are in line with Russian propaganda.

Insurance-shot investigation into the head. “Skhemy” [Schemes] and “Slidstvo.Info” [Investigation.info] unveiled several new evidence of corruption in the circles of Petro Poroshenko and that Volodymyr Zelenskyi hid property (a villa in Italy) and handed over the Russian company to his employee. These investigations, as well as the story of the formal accusation of “Poroshenko’s circles” which was refuted by the Attorney General, could not significantly affect the information picture of the week, structured by PR-broadcasts and planned campaigning messages, although they have made it even more chaotic.

Manipulation detected: 10 election-related blunders of the week

 • “1+1” addressed the experts of the retrograde Mercury on the results of the election once again – and most astrologers were confident in the victory of Zelenskyi!
 • Hrytsenko called the absence of his wife Yulia Mostova in voter lists trickery by the authorities. It turned out that she was looking in a wrong place.
 • Yulia Tymoshenko in “Svoboda Slova” [Freedom of speech] on ICTV answered one question for 20 minutes. The hosts were OK with it. That is the freedom of speech!
 • Poroshenko, did not come to the “Zvorotniy Vidlik” [Countdown] program on the Public without explanation, although, he said later that he considered the debate necessary. Zelenskyi, though, had at least a “compelling” reason which was a concert.
 • Priamyi channel made Poroshenko’s supporters with blue-yellow flags freeze for half an hour in order to create background for the President during a TV link-up interview;
 • In the last week of the campaign, “UA:First” began to tell viewers about candidates in the news. They could have waited even for another week, but what the heck.
 • NewsOne presenter Vasyl Holovanov called Yuriy Boyko an expert in the gas industry. But he failed to mention “Boyko’s gas flares” in the list of his expert achievements.
 • Russian propagandists were tickled pink that Zelenskyi called the war in the Donbas a civil war. Heedless of the fact that he did not say it.
 • Andriy Karpov, the host of Priamyi, asked Poroshenko in “Svoboda Slova” [Freedom of speech] on ICTV to finally explain to everyone that his opponent is Kolomoiskyi. But he said that his opponent was Putin.
 • In the end of his campaign, Vilkul used a wonder-weapon which is criticism of Suprun: “The genocidal experiment is carried out by nursing assistant Suprun, whose task is to reduce the population of Ukraine.”

 The most important events related to the election, which were covered in the media in the period from March 25 to March 31:

Final rankings were published by sociologists: KIIS, KIIS+Deminitsiatyvy, “Fama”, KIIS-Razumkov-Raiting, Socys, Razumkov, Rating, Yaremenko-Socmonitoring,

National Council and the National Agency on Corruption Prevention (NACP) transferred to the police  the materials about the election fund of Zelenskyi;

Poroshenko files a lawsuit against “1+1” – they consider it to be pressure on independent media;

Poroshenko claimed that he intends to participate in parliamentary elections;

The BBC apologized to Poroshenko and will pay him a compensation for defamation;

New evidence  of bribing voters by the campaigning team of Poroshenko was found;

Mykola Azarov called to vote for Boyko, Vilkul and Zelenskyi;

On the pre-election day of silence, Poroshenko and other politicians prayed for Ukraine;

Attorney Kulyk sent accusations to people close to Poroshenko, the General Prosecutor’s Office claims that it was unwarranted;

“Skhemy” [Schemes] investigated Ihor Kononenko’s involvement in energy scams;

Tymoshenko said that she is for an alliance with Hrytsenko — Hrytsenko is against it;

“Slidstvo.Info” [Investigation.info] found Zelenskyi’s undeclared villa in Italy;

Yuriy Boyko, Oleh Lyashko, Petro Poroshenko and Volodymyr Zelenskyi ignored the debate on “UA:First”; Tymoshenko promoted herself and fled;

“The National Corps” organized a rally near Medvedchuk’s estate:

Sviatoslav Vakarchuk called to “not to vote for a joke”;

Oleksandr Moroz asked to no longer consider him a presidential candidate;

“Skhemy” [Schemes] found that Zelenskyi sold his stake in the Russian company to his colleague from “Quarter 95”;

The Prosecutor General’s Office will start criminal proceeding because of the visit of Boyko and Medvedchuk to Russia;

Зеленський. Увечері 31 березня Володимир Зеленський ствердив, що готовий до дебатів перед другим туром. Однак в останній тиждень перед виборами він так і не вступив у відкриту дискусію з жодним опонентом. Його активність в інфопросторі в останній тиждень знизилась: глядачам «1+1» показували різні форми «кварталів» та «Рейгана», але не Зеленського як кандидата.

У новинах Зеленського й далі мало. 26 березня СТБ стисло розповів про концерт Зеленського у Дніпрі. 27 березня ICTV та «Україна» показали презентацію мобільного додатку, який створив штаб Зеленського для запобігання фальсифікаціям. А «1+1» погрався з глядачами у «вгадай кандидата»: перелічили скромні, порівняно з іншими кандидатами, маєтки Зеленського.

Усі інші канали згадували про нього тоді, коли оприлюднювали результати соціологічних досліджень. А ось «UA:Перший» нарешті присвятив Зеленському сюжет у новинах 25 березня: Суспільне в останній тиждень кампанії взялося розповідати про кандидатів. Сюжет доволі критичний: згадують про компанії в Росії і про нечітку позицію щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

У програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24» 29 березня «український політолог» Василь Вакаров сказав, що Зеленський — єдиний кандидат, який не вкладає у вибори, а навпаки — заробляє на них, підвищуючи свою популярність. Російський пропагандист Сергій Кургінян пояснив відмову Зеленського від участі в програмі «Зворотний відлік» на «UA:Першому» тим, що кандидат «не може нічого робити в незапрограмованій ситуації… Він уже актор на тисячу відсотків: має все вивчити, а потім почати говорити». Та загалом на адресу Зеленського побільшало позитивних реплік у російських ток-шоу: ведучі згадують про те, що він не за війну, а за діалог, що він російськомовний, і називають його кандидатом, який може «привести до тями» українців.

Порошенко. Інтерв’ю лояльним телеканалам, головні агітаційні тези у виступах, помпезні репортажі з мітингів у «базових регіонах», відмова від дебатів із головними опонентами та врешті піар-монологи на найрейтинговіших телеканалах — стратегія чинного президента в останній тиждень, коли він нарешті почав поводитись радше як кандидат, а не як глава держави.

25 березня ICTV процитував заяви Петра Порошенка про необхідність відстояти на виборах європейський вибір українців, а «Україна» — його слова про підвищення пенсій. «Інтер» дібрав з усього сказаного Порошенком думку, яка відповідає тематичним пріоритетам каналу: «політика санкцій спрямована не лише на покарання Росії, а ще й мотивує її сісти за стіл переговорів». У цей же день він дав півгодинне інтерв’ю Прямому каналу прямим включенням із Тернополя, стоячи на тлі прихильників із прапорами. 26 березня ICTV, «Україна» та 5 канал показали участь Порошенка в урочистостях до Дня Національної гвардії, «Україна» також процитувала його заяву про підтримку армії та подолання бідності, а «Інтер» — про те, що не можна дозволити Росії зірвати вибори.

27 березня ICTV, «Інтер» та «Україна» показали, як Порошенко у Вінниці сходив на завод сонячних панелей і говорив про енергетичну незалежність. «Україна» та СТБ процитували його заяви про завершення війни політико-дипломатичним шляхом і критику опонентів, які апелюють до Будапештського меморандуму. У цей же день Порошенко дав сорокахвилинне інтерв’ю чотирьом інформаційним каналам: ZIK, 5-му, Прямому та «Еспресо». А на «UA:Першому» в новинах о 18.00 вийшов сюжет про політичну біографію та передвиборчу програму Порошенка.

28 березня «Україна» та ICTV піарили Порошенка на виступі у Львові: обіцянку захистити реформи «і ніякий Путін нас не зупинить». «Інтер», окрім паркету, у головному випуску новин зробив пряме включення про фантастичний настрій і велелюдний мітинг. СТБ процитував слова президента про те, що «лінія українсько-російської війни проходитиме по кожній виборчій дільниці». «Україна» повідомила про те, що Порошенко виграв суд у ВВС, з коментарем Олега Медведєва зі штабу кандидата.

29 березня «Україна» пропіарила як самого Порошенка, який говорив про зміцнення армії, так і його дружину, яка відвідала центр реабілітації ветеранів війни на Луганщині. Тим часом на «1+1», крім низки негативних матеріалів про Порошенка, вийшла остання серія проекту «Дорога на Банкову». Історія участі Порошенка в Майдані викладена доволі нейтрально та документально, але в фіналі матеріалу причиною «безальтернативного» успіху кандидата на виборах 2014 року названа так звана «віденська змова» з Кличком, Фірташем і Льовочкіним. «Змову», зокрема, коментує головна редакторка LB.ua Соня Кошкіна. І насамкінець — нагадування про обіцянку «закінчити антитерористичну операцію за три дні». У «Подробицях тижня» на «Інтері» процитували уривок ексклюзивного інтерв’ю Петра Порошенка з закликом «бути пильними й не дозволити підірвати гідність народу». ICTV в цей день Порошенко дав інтерв’ю в форматі передвиборної агітації.

У російських політичних ток-шоу Порошенка порівнювали з Саддамом Хусейном і Муаммаром Каддафі («Время покажет», «Первый канал», 29 березня) та погрожували не визнати результати виборів, якщо їх виграє Порошенко (там же). Також там була озвучена версія, що кораблі НАТО прибули до чорноморського узбережжя України, щоб показати «націонал-патріотичному електорату», що Захід підтримує Порошенка. У програмі «Вечер с Владимиром Соловьевым» на каналі «Россия 24» 27 березня озвучили страшилку для мешканців окупованих територій: мовляв, під час зустрічі з блогерами Петро Порошенко пообіцяв тим, хто живе в окупації, «8 лет исправительных работ с принудительным изъятием заработанных средств». Зустріч була закрита, й довести, що Порошенко цього не казав, ми не можемо, але це вкрай малоймовірно.

Тимошенко. Окрім демаршу на «UA:Першому», який, здається, був влаштований заради фрази «прийшла на дебати, а дебати нема кого», Тимошенко обирала зовсім не дебатні формати. Вона виступила на головних доступних їй майданчиках — ICTV та «Україні», піарилась у новинах та анонсувала фальсифікації виборів.

25 березня ICTV процитував загальні обіцянки змін і добробуту від Тимошенко, «Україна» — слова про те, що вона стимулюватиме економіку, аби українці не емігрували, а СТБ — заклик прийти на дільниці. 26 березня ICTV показав, як Тимошенко в Ужгороді обговорювала з місцевими виноробами та сироварами проблеми їхнього ремесла, а «Україна» та СТБ процитували її обіцянки підтримувати національні меншини. «UA:Перший» у новинах о 18:00 присвятив біографії та програмі Тимошенко порівняно нейтральний сюжет. 27 березня Тимошенко розповіла про те, як знизить ціну на газ власного видобутку, на ICTV та «Україні», а СТБ поділився її планами покращити добробут українців. 28 березня ICTV процитував висловлювання Тимошенко про «Новий курс», «Україна» — про відновлення миру та економіки, СТБ — обіцянку працювати на добробут українців. 29 березня, в останній день, коли можна було агітувати і світитися в новинах, ICTV, СТБ та «Україна» показали великий мітинг Тимошенко з телемостом між Києвом, Маріуполем і Львовом. Також на ICTV вийшло фінальне «інтерв’ю з кандидатом» — тут Тимошенко відповідала на запитання ведучих на правах передвиборної агітації.

Попри компліменти за «сталеві яйця» (про них нижче), у програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24» Юлію Тимошенко розкритикували за «газові схеми» і за те, що вона не знає, що робити з владою, хоча відчайдушно бореться за неї.

Гриценко. В останній тиждень Анатолій Гриценко встиг побувати на двох ток-шоу, трохи пропіаритись у новинах і втрапити в невеличку халепу на виборчій дільниці.

25 березня ICTV та СТБ повідомили про те, що Гриценко підписав меморандум із Асоціацією власників зброї та пообіцяв легалізацію короткоствольної зброї. СТБ 26 березня зробив матеріал із частини виступу Анатолія Гриценка у програмі «Свобода слова» на ICTV, де кандидат говорив про збільшення тривалості життя українців. 28 березня біографії та програмі Гриценка присвятив нейтральний за тональністю сюжет «UA:Перший». 29 березня лише СТБ у новинах віддав останню шану Анатолію Гриценку, показавши його мітинг у Дніпрі та процитувавши обіцянку раз на три місяці проходити детектор брехні та змушувати робити те саме свою команду. Канал «24», який належить союзнику Гриценка Андрію Садовому, зненацька перед виборами вирішив проінтерв’ювати дружину Гриценка Юлію Мостову.

Бойко. Промоція Бойка на «Інтері» стала ще агресивнішою, хоча вже давно здавалося, що далі нема куди. Кандидат хвалиться «золотим ключем від миру», його двічі запрошують на сольний виступ на NewsOne, а також на інтерівські «Подробиці вибору». Тим часом інші канали уникають згадок про нього поза результатами соцопитувань.

25 березня «Інтер» процитував обіцянку Юрій Бойка знизити ціну на газ до 3800 гривень за тисячу кубометрів, а також слова Вадима Рабиновича, що Бойко й Медведчук «їздили по ключ до миру». Пізніше показали «естафету миру і єднання» у Харкові та Дніпрі на підтримку Бойка і знов цитату Бойка, який разом з колегами з ОПЗЖ говорив про підвищення соціальних стандартів.

26 березня «Інтер» показав, як Бойко сходив на підприємство «Сумихімпром», яке контролює власник каналу Дмитро Фірташ, і пообіцяв підтримати галузь (у якій Фірташ є головним гравцем). У цьому ж випуску неготовність дільниць на Одещині до голосування, про яку заявляє ОПЗЖ, називають «спробою занизити результати Бойка». 27 березня, окрім історії з перельотом до Москви (про яку нижче), «Інтер» показав Бойка на підприємстві «Мотор-Січ» у Запоріжжі, де він обіцяв підтримку галузі. 28 березня у випуску новин «Інтера» було шість матеріалів в інтересах Юрія Бойка. Його обіцянки підтримувати бізнес у селі, «спільна ініціатива Королевської, Бойка і Рабиновича» скасувати низку податків, слова Рабиновича про те, що Бойко їздив до Москви «в інтересах громадян», а також просто нагадування ведучого, що «Опозиційна платформа — За життя» підтримує Бойка. У матеріалі про «напад» «Національних дружин» на будинок Медведчука про це нагадали ще раз — у переказі позиції ОПЗЖ зазначили, що «зважаючи на зовнішньоекономічний і політичний успіх, досягнутий під час зустрічі в Москві, чинна влада вбачає реальну загрозу з боку засновника партії Юрія Бойка, тому за 4 дні до виборів за підтримки націонал-радикалів влаштували політичний і фізичний пресинг опозиційної сили». Також у цей день «UA:Перший» присвятив Бойкові сюжет із передвиборчого циклу; про «вишки Бойка» згадали. А NewsOne ще раз запросив кандидата на велике інтерв’ю, хоча Василь Голованов говорив із Бойком напередодні в «Українському форматі» й не мав би скучити.

29 березня «Подробиці тижня» на «Інтері» докладно розповіли про доброчинність Юрія Бойка — доброчинця дитячого притулку в Чернівецькій області. «Саме завдяки Юрію Бойку у малечі є все необхідне. І сьогодні гість приїхав не з порожніми руками. Привіз солодощі, конструктори, м’які іграшки та спортивний інвентар… Юрія Бойка діти називають своїм другом та батьком, адже для більшості з них він хрещений», — ідеться в матеріалі.

Ляшко. Вірним Ляшкові залишається телеканал «Україна», тоді як інші про нього здебільшого забули. Цього тижня кандидатові не вдалося створити скандальних інформаційних приводів і потрапити в новини за так, а платні місця були, ймовірно, зайняті більш успішними претендентами.

26 березня «Україна» процитувала обіцянки Ляшка про допомогу чорнобильцям. Також кандидат був у студії каналу, де говорив про зависоку зарплатню керівників державних компаній.

«Одну корову на гектар» пообіцяв Олег Ляшко на «Інтері» 27 березня, говорячи про державну підтримку тваринництва. А «Україна» процитувала його заклики збільшити фінансування медицини.

28 березня Ляшко знову, вдруге за три дні, прийшов до студії «України», аби поговорити про тарифи, Міжнародний валютний фонд і підтримку фермерів. Крім того піарили Ляшка і в дайджесті передвиборчих обіцянок. 29 березня Ляшко на «Україні» пообіцяв підтримку молоді.

Вілкул. На відміну від Ляшка, Вілкула далі «люблять» на каналах Пінчука. 25 березня «Україна» та СТБ в піар-дайджестах процитували обіцянку Вілкула не допустити фальсифікацій на виборах. Кандидат також (укотре вже) прийшов до студії «України», щоб прокоментувати поїздку свого головного конкурента Юрія Бойка до Москви: «Что они сделали в Москве? Первое — это нанесли удар по Юлии Владимировне Тимошенко. Политтехнологи это называют “поцелуй Иуды”. Это когда Бойко объявил о готовности делать коалицию с Тимошенко в парламенте, зная, что в это время Тимошенко с Порошенко борются за националистически настроенного избирателя и точно это избирателю не понравится. Тимошенко этого точно не знала… Если бы они туда поехали говорить о мире, об освобождении пленных, это ещё как-то можно было бы понять. Привезли бы в своём самолёте 23 украинских моряков, которые там находятся». У той самий день на «Інтері» навзаєм вгатили по Вілкулу: «Олександр Вілкул, який теж вважає себе представником опозиції, у санкційному списку РФ, та й шансів на вихід хоча б у п’ятірку лідерів не має, тож Росія не бачить сенсу вести з ним переговори».

26 березня «Україна» і СТБ процитували обіцянки Вілкула лишати екологічні податки в місцевому бюджеті та підтримувати промисловість. 27 березня «Україна» та СТБ процитували думку Вілкула, що він має сильну команду для втілення змін в Україні. 28 березня ICTV, СТБ та «Україна» передали обіцянку Вілкула відновити економічне зростання. 29 березня ICTV, СТБ та «Україна» процитували заклик Вілкула прийти на вибори і протистояти фальсифікаціям, а також його обіцянку «швидко відновити мир». На ICTV показали участь Євгенія Мураєва у харківському форумі «За мир, за розвиток, за Вілкула». Також Вілкул востаннє перед виборами прийшов до студії «України», щоб критикувати медичну реформу та казати неправду про Уляну Супрун: «в ее понимании медицинская реформа — это закрытие больниц и введение полностью платной медицины».

Кошулинський. Окрім участі кандидата у ток-шоу (про це нижче), 25 березня ICTV та ZIK розповіли про участь кандидата у мітингу, який відбувся у Львові напередодні. 26 березня Кошулинський дискутував на ZIKу з Сергієм Капліним (в ефірі також узяли участь кандидати Сергій Носенко та Володимир Петров). У новинах ICTV про Кошулинського згадали в сюжеті за підсумками «Свободи слова» 27 березня.

Мороз. Заяву Олександра Мороза з проханням «не вважати його кандидатом» у головному випуску новин 27 березня поширив «1+1». Решта каналів, які входять до вибірки ДМ, вирішили уваги на це не звертати.

Смешко. Окрім участі у ток-шоу на «1+1» та «Зворотному відліку» на «UA:Першому», кандидат годину провів у студії каналу «112», а 29 березня побував у студії каналу ZIK в авторській програмі Тетяни Даниленко.

Шевченко. 29 березня «1+1» під завісу нагадав про існування такого кандидата, повідомивши про затримання чоловіка, який у Франківську зривав плакати Олександра Шевченка. У штабі кандидата назвали це «політичним тиском».

Каплін. Цей кандидат уже традиційно цікавий лише «Інтеру». 27 березня тут показали, як він разом із Наталією Королевською з ОПЗЖ критикує уряд за недотримання прав переселенців.

Більше про висвітлення виборів читайте на сайті «Вибори і ЗМІ».

Маніпуляції

«Експерти» та інші екстрасенси. В останній тиждень перед виборами канал «Інтер» щодня оголошував сумнівні рейтинги, які давали Юрієві Бойку шанс вийти у другий тур. А 28 березня, в останній день, коли результати опитувань можна було озвучувати, пішов ва-банк: «Вихід у фінал Юрія Бойка в парі з Володимиром Зеленським політологи вважають цілком реальним. На думку експертів, чималу роль відіграв візит до Москви і перемовини на високому рівні щодо зниження цін на газ». «Експертів» звуть Вадим Карасьов — інших «політологів», готових підтвердити шанси Бойка, «Інтер» не знайшов.

У кого найвищий. 29 березня, в останній день, коли політикам можна агітувати, «1+1» вивалив у новини порцію негативу та чорнухи проти Порошенка. По-перше, сюжет про чемпіонку з тхеквондо з Ірпеня, яку начебто звільнили зі спортивної школи за відмову агітувати за Порошенка. По-друге, виявлені тисячі агітки проти «одного з кандидатів» (не уточнюють, кого саме) — списки агітаторів були у блокноті з логотипом «Солідарності» (майже візитка Яроша). Ще один матеріал про підозри «оточенню Петра Порошенка» від прокурора Кулика та інтерв’ю самого Кулика. І нарешті — сюжет про паркани: журналістка ТСН поміряла висоту огорожі маєтків Порошенка, Ляшка, Гриценка, Бойка, Вілкула та Зеленського, й дійшла висновку, що висота паркана обернено пропорційна величині рейтингу.

Плескання однієї долоні. Вже традиційно «Подробиці тижня» на «Інтері» у п’ятницю ввечері були доповнені «Подробицями вибору» — майданчиком для піару «Опозиційної платформи — За життя». Канал, який роками піарить Юрія Бойка та не соромиться запрошувати одного й того ж кандидата до студії щотижня, залишається вірним собі. У першій частині ведучий Олексій Фадєєв допомагав піаритись Бойкові та його соратнику по ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу. Бойко ствердив, що війна закінчиться, коли президент матиме політичну волю її закінчити, а Рабинович додав, що війна «кормит, делает жирными, толстыми и процветающими» чинну владу і нагадав: «золотой ключ от мира у нас — помните об этом». Він також порадив, перш ніж іти на виборчу дільницю, зазирнути до холодильника, «и тогда все в порядку будет на избирательном участке». Прикметно, що Бойко і Рабинович не вірять у чесні і прозорі вибори, називають їх найбруднішими, говорять про підкуп і адмінресурс… Але Рабинович упевнений, що «більше 3% не підтасують». Насамкінець Рабинович пообіцяв у разі обрання Бойка мінімальну зарплату в тисячу доларів. У другій частині програми Бойко залишився, а замість Рабиновича долучились нардепи з ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Наталія Королевська та Микола Скорик, а також віддані партії політкоментатори Вадим Карасьов і Андрій Єрмолаєв. Бойко запевнив, що не порушував жодного закону, полетівши до Москви, а Єрмолаєв назвав те, що відбулось, «нормальною подією для країн, що ведуть політичний діалог». Карасьов ще раз повторив, що чинній владі вигідна війна. Загалом зміст ток-шоу за участі однієї політичної сили звівся до критики влади.

Внутрішня проблема. Програма «Время покажет» на «Первом канале» 25 березня використала слова Володимира Зеленського для доведення того, що війна в Україні — громадянська. Для цього використали його інтерв’ю ICTV, проінтерпретоване газетою «Факти». Цитату подали так: «Мы сейчас находимся в тупиковом положении. Единственное, что мы заключили за 5 лет конфликта – это Минские соглашения, которые не работают. Нужно серьезно перейти к их пересмотру, либо отказаться от них. Возможно, реализовать план Волкера по вводу миротворцев на линию разграничения. Но все-таки я считаю, что это внутренняя проблема Украины, которую не нужно выносить на всеобщее обозрение». Ведучий Анатолій Кузічев був у захваті: «Трудно переоценить значение этих слов. Это не просто кандидат в президенты, это лидер президентской гонки. Человек, который должен был бы беречь свои цифры, свои проценты. Он сказал, что это гражданская война! Он сказал, что это внутренняя проблема Украины. Представьте себе. Немыслимо!» Безперечно, адже Зеленський справді цього не казав. Такої цитати не було навіть у газеті «Факти», не кажучи вже про інтерв’ю. Слова «война внутри» вочевидь стосувались того, що бойові дії відбуваються на території України.

Божевільна зі сталевими яйцями. Юлія Тимошенко справила на російських пропагандистів чудове враження, відвідавши студію «Зворотного відліку». У програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24» 29 березня її нахвалювали за «сталеві яйця» (натомість Порошенко — «ничтожество, он даже побоялся публичных дебатов»). Ведучий сказав: «пришел только один настоящий мужик, а что Порошенко, что Зеленский показали себя». Намір організаторів програми поговорити з Тимошенко колишній українець Спиридон Кілінкаров назвав підступом влади: «два кандидата не приходят, журналисты ее оставляют в студии и на нее набрасывается вся та публика, которая там есть». Зрештою ведучий припустив, що Зеленський і Порошенко домовились між собою не приходити на дебати, оскільки знали, що їх «оголосять переможцями», і вирішили відтіснити конкурентку. Парадоксально, але пізніше в цій самій студії той самий ведучий критикував її за те, що вона «слилась»: «Как она могла уйти с телевидения? Это сумасшедшей надо быть. У тебя возможность, у тебя выборы. Твое время. Стань и кричи». Вочевидь правовим статусом дебатів в Україні та форматом програми «Зворотний відлік» учасники російського ток-шоу не цікавились.

Молись і кайся. У «день тиші» заборонено агітувати, але можна ходити в церкву та молитися. Цим скористався «Інтер», розповівши про молебень за мир у Києво-Печерській Лаврі. «У богослужінні взяли участь усі охочі, кому небайдужа доля країни», — говорить ведучий, коли на екрані демонструють Юрія Бойка. Дають синхрони інших політиків з ОПЗЖ — Наталії Королевської та Юрія Павленка, які «прийшли всією командою, щоб якомога швидше настав мир». А митрополит московської церкви Павло закликає «змінити життя в кращу сторону». Натомість у стислій новині про молебень за чесні вибори, участь у якому брав Петро Порошенко, президент ледь упізнаваний у натовпі.

Новини та підсумкові тижневики

Підкуп і фальсифікації. 25 березня «1+1» показав сюжет про платних агітаторів за Порошенка. Водночас новина про виявлену в Одесі готівку для підкупу нібито в інтересах Тимошенко подана без згадки прізвища кандидатки — просто «на користь одного з кандидатів». Тим часом 5 канал упевнено повідомив, що ці гроші — «чорна каса “Батьківщини”». Інші канали цю тему в понеділок не піднімали.

5 канал 26 березня розповів про підозру, оголошеній жінці, яка анонімно вносила кошти на виборчий рахунок «однієї з політичних партій»: «Прокуратура партію не називає, а от журналісти проекту “Наші гроші” переконують, що це партія “Батьківщина”». Додали також, що сімнадцятеро кандидатів мають порушення у фінансових звітів. Перелічили деяких із них; Петра Порошенка серед них не було  —Національне агентство з запобігання корупції до нього зауважень не має.

27 березня «1+1» знов зробили матеріал про підкуп виборців штабом Порошенка. Цього разу у Василькові на Київщині. В матеріалі є коментарі анонімної жінки, яка розповідає, що агітаторам платили в інтересах Порошенка. Знайшли двох людей, які підтвердили, що їм обіцяли заплатити, якщо проголосують за Порошенка.

29 березня «Подробиці тижня» на «Інтері» виявились суголосними з російською пропагандою, яка місяцями просувала тезу про нелегітимність виборів (поки Держдума готується до їх невизнання): «Чи будуть голосування і підрахунок чесними? Це питання й досі без переконливої відповіді. Бо порушень і махінацій уже стільки, що сумніви обґрунтовані». «Інтер» підготував сюжет із переліком махінацій — від включення до виборчих комісій померлих людей до голосування замість родичів, які перебувають на заробітках. Окремий матеріал про порушення, які вже зареєстрували: понад дві тисячі проваджень за незаконну агітацію, непрозорі джерела фінансування тощо. Наголосили також на тому, що штампів «вибув» у бюлетенях навпроти прізвищ Тарути й Мороза бути не повинно.

Рейтинги. 25 березня «1+1» озвучив результати опитування КМІС+Разумкова+«Рейтингу», наголосивши на десятивідсотковому відриві Зеленського від Юлії Тимошенко.

«Інтер», натомість, проігнорувавши справжню соціологію, озвучив результати опитування «громадської спілки “Фонд інноваційних проектів”», які кардинально відрізняються від усіх інших: «У першому турі 26% з тих, хто має намір піти на вибори та вже визначився, готові віддати свій голос Володимиру Зеленському. На другому місці Юрій Бойко. Його на посаді президента хочуть бачити майже 16% українців». Показник Бойка тут практично вдвічі більший, ніж в інших опитуваннях, а про «Фонд інноваційних проектів» важко знайти будь-яку інформацію в мережі. Невже всі навіть напівпристойні компанії відмовились подавати від свого імені псевдорезультати опитування з Бойком на другому місці?

ICTV проігнорував президентський рейтинг, натомість озвучив результати опитування щодо ставлення до виборів і намірів узяти участь у голосуванні. Також у «Фактах» 25 березня анонсували національний екзит-пол, співзасновником якого є канал.

27 березня «Інтер» у черговий раз поширив дані «дослідження» сумнівного The Belgium-Ukraine Research Institute, які обіцяють Юрію Бойку третє місце та 15% голосів, а Тимошенко ставлять на четверте місце. Фейковість цієї контори докладно проаналізував StopFake.

28 березня — останній день, коли закон дозволяє публікувати результати опитувань. «1+1» озвучив результати досліджень «Рейтингу», «Демократичних ініціатив»+КМІС та «Соціального моніторингу»+УІСД. «UA:Перший», який дотепер уникав озвучення результатів соціологічних опитувань у новинах, з-поміж усіх варіантів обрав «Рейтинг» та «Демініціативи»-КМІС.

Московський вояж: продовження. 27 березня Юрій Луценко на засіданні Кабінету Міністрів пообіцяв, що Генпрокуратура розбереться з поїздкою Бойка та Медведчука до Москви. ICTV сказав про це між іншим у матеріалі про засідання уряду. На 5-му каналі вирішили переказати позицію Бойка з Медведчуком «своїми словами»: «говорили про майбутнє України з її майбутніми партнерами — так пояснюють переговори з агресором його візитери з українськими паспортами», — із стилю підводки можна впізнати ведучого. Віталій Гайдукевич також ствердив: «Відвідав Москву — значить, відвідає й українські правоохоронні органи». Всупереч його впевненості, в цьому ж матеріалі «Украерорух» стверджує, що перетин кордону був законним. «1+1» висвітлив конфлікт збалансовано, давши позицію Медведчука закадровим текстом. «112» дав коментарі силовиків та Медведчука — загалом матеріал виглядає збалансовано. На «UA:Першому» силовиків збалансували Вадимом Рабиновичем із ОПЗЖ, адже Бойко «не зміг прокоментувати» (як ми знаємо з відповіді Бойка на запрошення НСТУ, кандидат спілкування з Суспільним уникає). «Інтер», натомість, зміг переконати Бойка дати коментар: він назвав те, що відбувається, «політичною істерикою чинної влади, яка довела країну до зубожіння». Коментар Бойка тривав дві хвилини. У цей самий випуск запросили Медведчука, який розповідав про зниження ціни на газ.

День тиші. До заборони агітації на українських телеканалах ставляться серйозно. У новинах уникали згадок про кандидатів (хоча це й не заборонено), натомість ще раз нагадали правила голосування та навели статистику порушень. «1+1» наголосив на тому, що на бюлетенях не має бути штампу «вибув», і показав білборди-«натяки» в кольоровій гамі Тимошенко, Порошенка та Зеленського. 5 канал та «UA:Перший» розповіли про зіпсовані бюлетені у Львові і про те, як правоохоронні органи готуються до голосування.

День виборів. Окрім перебігу голосування, оперативних зведень про порушення та даних про явку, українські теленовини традиційно розповідають про те, як проголосували кандидати, лідери політичних сил або перші особи держави, чи просто політики, важливі для власників каналу. ICTV, наприклад, показав мера Києва Віталія Кличка, прем’єра Володимира Гройсмана, екс-прем’єра Арсенія Яценюка, посла США Марі Йованович, яка відвідала одну з дільниць, та екс-президента Леоніда Кучму, тестя власника каналу Віктора Пінчука. «Україна» також розповіла про голосування Вадима Новинського.  «Інтер» також показав, як голосувала його улюблениця — голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Із кандидатів до новин телеканалів потрапили Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко, Вілкул і Ляшко. «Україна» приділила двом останнім у спецвипуску «Сьогодні» особливу увагу, давши їхні синхрони, але також процитувала Зеленського — про нове життя «без хабарів і взяток», яке тепер починається. 

Більше читайте у моніторингу щоденних новин і телетижневиків.

Політичні ток-шоу

І без того рекордна кількість політичних ток-шоу на українському телебаченні в останній тиждень перед виборами зросла. «Свобода слова» на ICTV виходила два дні поспіль — 25 і 26 березня. За цей час в ефірі дали висловитись Петру Порошенку, Юлії Тимошенко, Анатолію Гриценку, Олександру Вілкулу, Руслану Кошулинському та Валентину Наливайченку. У групі підтримки Порошенка були політкоментатори Олеся Яхно та Євген Магда, радник голови Адміністрації президента Георгій Вашадзе та волонтер Мирослав Гай, ведучі Прямого каналу Тарас Березовець та Андрій Карпов. Також у студії були політкоментатори Володимир Фесенко, Вадим Карасьов, Катерина Одарченко і Тарас Загородній, а також громадська активістка Марина Соловйова та головред «РБК-Україна» Сергій Щербина.

Запитання до Порошенка били всі рекорди сервільності. Зокрема, президента запитали: «Чому Ігор Коломойський так завзято хоче не допустити вас до другого терміну?», а у відповідь Порошенко порівняв «1+1» із російським телебаченням. Також нагадали про можливі заворушення, які може організувати Тимошенко, а Андрій Карпов відчайдушно допомагав Порошенку: «Поясність вже нарешті людям, хто ваш опонент. Що це Коломойський. Що ці два кандидати [Тимошенко та Зеленський] — це не слуги народу, а прислуга Коломойського». Президент багато разів повторив, що його опонентом є Путін.

Юлія Тимошенко за 45 хвилин ефіру почула лише чотири запитання. На останнє з них відповідала двадцять хвилин. Вона в черговий раз сказала неправду про Будапештський меморандум, який начебто ще не використовувала Україна, що Україна увійшла в десятку найбідніших країн світу (ми 26-ті найбідніші за ВВП на душу населення), і що, роздаючи монетизовані субсидії, «говорять: можете не платити, залиште собі на бідність» (залишити можна лише заощаджені на послугах кошти). А також просто агітувала за себе.

У розмовах з іншими кандидатами теж були маніпуляції: Тарас Березовець ствердив у запитанні Русланові Кошулинському, що програма Зеленського «повністю збігається з Путінськими тезами». Валентин Наливайченко критикував кандидатів-силовиків: один розікрав армію, а інший був причетний до отруєння Ющенка. В нього, натомість, питали, чи він — технічний кандидат Тимошенко. Вілкул уже традиційно звинувачував Юрія Бойка в роботі на Порошенка, а Порошенка в тому, що він може організувати провокації на фронті, щоб консолідувати виборців. Гриценку зробили дві «влучні» подачі — про екологію та про легалізацію зброї: обидві теми він експлуатував у своєму піарі останніх тижнів.

У «Пульсі» на каналі «112» 26 березня взяли участь кандидат у президенти Ілля Кива, нардепи Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), Ігор Мосійчук (партія Ляшка), Олександр Лівік («Блок Петра Порошенка»), заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, радник Порошенка Георгій Вашадзе, екс-голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган, екс-міністр Євген Червоненко, екс-генпрокурор Святослав Піскун, політик Олександр Солонтай, а також політкоментатори Ростислав Балабан, Вадим Карасьов, Олег Волошин і телеведучий Андрій Пальчевський. Розкручували тему, яку ми добре знаємо з маніпуляцій кремлівських ЗМІ: підготовку фальсифікацій виборів. Зокрема Нестор Шуфрич заговорив прямо: «Если вы объявите, сфальсифицируете Порошенка еще раз президентом, Украина в это не поверит […] Порошенко честно, без фальсификаций и подкупа выиграть не имеет ни одного шанса». Червоненко хвилювався, щоб влада «не устроила провокацию а ля томос…» Георгій Вашадзе намагався дискредитувати Юлію Тимошенко, яка об’єднанням із Тарутою начебто поставила під сумнів своє прагнення вступити в НАТО. У другій частині, де обговорювали московський вояж Бойка та Медведчука, маніпуляцій побільшало. Прибічник ОПЗЖ Олег Волошин сказав, що «проєвропейський» політик — це той, який зможе домовитися з Росією та позбавити Європу тягара санкцій. Ведучі відверто давали більше часу представникові ОПЗЖ Нестору Шуфричу та «затикали» інших спікерів.

В «Українському форматі» на NewsOne 27 березня був уже другий сольний виступ Юрія Бойка. Він відкинув звинувачення в незаконному перетині кордону та заявив, що через втрату північного ринку та взаємні санкції страждають українські підприємства. За його словами, поїздка до Москви — «начало пути отмены взаимных санкций». Запитань про російську агресію, анексію Криму і тому подібні речі ведучий Василь Голованов не ставив, натомість у газовій темі зробив комплімент Юрію Бойку: «Юрій Анатолійович фахівець цієї теми. Очолював і Нафтогаз, і фахове міністерство…» (і ні слова про «вишки Бойка», звісно ж). Насамкінець Бойкові дали трохи поманіпулювати темою мовного закону, який кандидат назвав «знищенням російської».

У дискусійній частині програми взяли участь нардепи Нестор Шуфрич і Наталя Королевська (ОПЗЖ), Олексій Мушак («Блок Петра Порошенка»), Сергій Власенко («Батьківщина»), політкоментатори Юрій Молчанов, Володимир Цибулько, Валерій Димок, Вадим Карасьов і Віктор Майстренко, а також журналіст Сергій Щербина, телеведучі Дмитро Співка та Андрій Пальчевський. Серед маніпуляцій учасників ефіру особливо вирізнилось твердження Нестора Шуфрича, що рішення «Нафтогазу» знизити ціну на газ у квітні на 2% — наслідок поїздки Бойка й Медведчука до Москви. Насправді зниження ціни було анонсоване за два дні до цієї події. Говорили також про загрози фальсифікації виборів (Шуфрич: «Если во втором туре не будет Порошенко, он 100% будет честным»), а Віктор Майстренко сказав, що в країні, частина якої окупована, не можна боротись із корупцією. Далі Шуфрич, якому слово давали набагато частіше та щедріше, ніж іншим спікерам, сказав, що Бойко, Медведчук і Рабинович можуть повернути полонених українських моряків, а також стверджував, що Порошенко за один рік став багатшим у 82 рази (це неправда), і що чинний президент «принял решение воевать» 30 червня, «когда не было этого конфликта». Ведучий активно підігрував спікерам з ОПЗЖ.

«Право на владу» на «1+1» 28 березня вийшло в тому ж форматі, що тиждень тому: спершу кандидати виступали соло, а потім відповідали на питання журналістів. Героями стали кандидати у президенти Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олександр Вілкул, Ігор Смешко, Руслан Кошулинський, Віктор Бондар, Олександр Шевченко та Віталій Скоцик. Останнього під час виборчої кампанії не згадував у новинах жоден канал, окрім «1+1». Допитували політиків Роман Скрипін, Соня Кошкіна, Сергій Щербина, а також Олександр Дубинський та Ольга Василевська з «1+1».

У програмі Юлія Тимошенко назвала Ахметова і Коломойського «не олігархами, а монополістами», сказала, що за Порошенка Україна потрапила в десятку найбідніших країн світу (ми 26-ті), він же винен у рекордній для Європи корупції (у 2014 році ситуація була гіршою, ніж у 2018). Вона також критикувала Уляну Супрун. Ігор Смешко хвалив себе за відсутність досвіду в політиці. Також у нього запитували про парламентські плани, отруєння Віктор Ющенка й російські нагороди. Руслан Кошулинський сказав, що не заперечуватиме проти заборони абортів, «якщо Рада церков наполягатиме, а суспільство матиме таке бажання». Віктор Бондар сказав, що його «загнали до Партії регіонів як успішного підприємця», і що він має солідну підтримку, але йому «перекрили телеканали». Щось схоже сказав і Віталій Скоцик: мовляв, його Аграрна партія досягнула успіху без телевізора (щоправда, президентський рейтинг Скоцика мізерний, а піару його та Аграрної партії в теленовинах торік було хоч греблю гати). Також Скоцик додав, що буде підтримувати Зеленського у другому турі. В Анатолія Гриценка запитували про фінансування «Громадянської позиції», взаємодію з Садовим та минуле в уряді. Вілкул розповів, що не знав про «Віденську змову» Бойка з Порошенком у 2014 році (це спростувала Соня Кошкіна) та назвав своє об’єднання з Мураєвим головною подією виборчої кампанії. Олександр Шевченко розповів, що просив у Коломойського дозволу балотуватись у президенти: «Ігор Валерійович, це моє право, я за свої гроші це буду робити. Можна?» Хоча потім кандидат сказав, що не мав цього не увазі.

У програмі «Народ проти» на каналі ZIK 29 березня взяли участь кандидат у президенти Руслан Кошулинський, голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов, нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко, довірена особа Порошенка Дмитро Чекалкін, політкоментатори Сергій Лямець та Сергій Таран, головред «РБК-Україна» Сергій Щербина, представники Зеленського Руслан Стефанчук та Дмитро Разумков, представник Тимошенко Олексій Кучеренко та заступник міністра Юрій Гримчак. Ведуча анонсувала дебати між представниками найрейтинговіших кандидатів. Натомість Герасимов і Кошулинський — «спеціальні гості». Цей підхід породив сумбур у студії, коли людям ставили запитання, які їх не стосувались. Були цікаві моменти: наприклад, Олексій Кучеренко пояснив відмову Тимошенко від участі у «Зворотному відліку» тим, що там не було з ким дебатувати. Та в цей самий вечір вона відвідала два ефіри, на яких також не було опонентів. Шоу було досить плюралістичним у порівнянні з іншими програмами тижня, де зазвичай дискусії не було взагалі.

У «Протистоянні» на NewsOne 29 березня взяли участь всі ті самі, що й завжди: кандидат у президенти України Ілля Кива, екс-міністр Євген Червоненко, телеведучий Дмитро Гордон, екс-голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, нардепи Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), Дмитро Добродомов (позафракційний) та Ігор Мосійчук (партія Ляшка), політкоментатори Ростислав Балабан, Ігор Рейтерович і Михайло Чаплига, колишні політики Валерій Івасюк та Віталій Журавський, грузинський політик і прибічник Петра Порошенка Георгій Вашадзе. Говорили про підготовку до виборів і перебіг виборчої кампанії.

У програмі «Головна тема. Вибір» на каналі «Україна» 29 березня, яка цього разу тривала майже три години, почергово виступали Петро Порошенко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко і Олег Ляшко — четверо кандидатів, яких «Україна» найактивніше просувала під час виборчої кампанії.

«Ехо України» на Прямому каналі в останній день агітації тривало три з половиною години. У програмі брали участь політкоментатор і прибічник Порошенка Тарас Чорновіл, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Бригинець, журналіст Айдер Муждабаєв, політкоментатор Тарас Загородній, українсько-російська журналістка Яніна Соколовська (титрована як «політичний експерт»), політтехнолог Порошенка Віктор Уколов, пропрезидентський волонтер Мирослав Гай, колишній журналіст «Інтера», а тепер учасник проекту «Стоп корупції» Роман Бочкала, а також адвокат Ґрем Аткінс, який захищав Петра Порошенка в суді проти ВВС, а тепер захищатиме Ігоря Кононенка в суді за позовом проти «Радіо Свобода».

Більше читайте в огляді політичних ток-шоу.

Матеріал готували Отар Довженко, Зоя Красовська, Ярослав Зубченко, Марина Довженко, Ангеліна Ломакіна й Олександр Крумін

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *